Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021

Tháng Chín 28, 2021 7:39 sáng
PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                    
TRƯỜNG TH QUẢNG SƠN               

         Số 01/KH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Sơn, ngày 28 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2021
Với chủ đề: “ Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

      Thực hiện công văn số 1974/ KH-UBND  ngày 17 tháng 9 năm 2021 của tỉnh UBND Quảng Bình; Công văn số 3001/SGD-ĐT-GDCN-TX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 1887/KH-UBND thị xã Ba Đồn ngày 23 tháng 9 năm 2021; Công văn số 179/PGDĐT ngày 23/9/2021 của PGD&ĐT thị xã Ba đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021;

     Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, bộ phận Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1. Mục đích.

Tổ chức tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, sự tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể,lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các công cụ học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

  1. Yêu cầu.

– Bộ phận TV tham mưu với BGH nhà trường và TPT Đội để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, phù hợp với diễn biến covid 19 và gắn liền với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ ban hành” Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030”

– Tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời “ năm 2021 phải đảm bảo, thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự tham gia đông đảo cuả CBGV, Nv và học sinh, phụ huynh toàn trường.

– Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực hiệu quả và phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid 19.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

  1. Chủ đề: tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.
  2. Thành phần tham gia:

– 100% CBGVNV và toàn thể các em HS trong nhà trường.

– Thời gian hưởng ứng từ ngày 01/10 đến ngày 7/10/2021

  1. Ban chỉ đạo.

Đ/c Hoàng Quốc Nam- HT- Trưởng ban

Đ/c Trần Quốc Khánh- PHT- Phó ban

Đ/c Mai Thị Thanh Phúc- NVTV- ban viên

  1. Nội dung chương trình

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 thông qua các trang mạng xã hội, các nhóm zalo, nhóm zoom, goog meet đến toàn thể CBGV,HS trong toàn trường.

– Cán bộ thư viện giới thiệu các trang đọc sách hay như: SachHayonline.com; Sachvui.com; Gacsach.com; Tramdoc.vn; Waka.vn;

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

  1. Thời gian tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2021 bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 7/10/2021.
  2. Địa điểm: Trên các mạng xã hội như zalo, Zoom, google meet

– 100% CBGVNV và toàn thể các em HS trong nhà trường.

  1. Thành phần tham gia

– 100% – 100% CBGVNV và toàn thể các em HS trong nhà trường.

  1. Nội dung chương trình.

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời qua các lớp học zoom,, google meet,..

– Triển khai kế hoạch tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

– Tuyên truyền nội dung Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 đến CBQL,GV,NV,HS và phụ huynh trong toàn trường.

– Đưa kế hoạch, bài giới thiệu sách lên trang web của  nhà trường.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Cô Mai Thị Thanh Phúc- CBTV:  Xây dựng kế hoạch tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập năm 2021, tuyên truyền, giới thiệu các trang đọc sách hay như: SachHay.com, SachHay24H.com

* Kinh phí thực hiện:

Kinh phí hoạt động được trích từ quỷ thường xuyên của nhà trường.

Để tổ chức tốt “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 nhà trường yêu cầu các bộ phận lien quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công trong nội dung kế hoạch này.

                                                                                 NGƯỜI LẬP

                                                                                     Mai Thị Thanh Phúc